Spring til indhold

Vedtaget på havneudvalgsmøde, marts 2011

1: Almindelige bestemmelser

Lyndby Havn er en privat havn, som ejes og drives i samspil med Lyndby By- og Bådelaug. Havnen har 50 bådepladser. Havneudvalget påser, at nærværende reglement overholdes, men kan udpege en havnefoged til at varetage det daglige opsyn med havnen. Havnefogden handler på vegne af havneudvalget.

Havneanlægget er til rådighed for bådejerne fra 1.april til 15. november, hvis forholdene tillader det. Uden for sæsonen kan havnen kun benyttes efter aftale med havnefogden eller havneudvalget.

Dette reglement, samt navnene på havneudvalgets medlemmer og havnefogden er opslået på havnen.

2: Regler for benyttelse af havnen

Havneudvalget tildeler bådpladser efter de i vedtægterne angivne regler.

Fastliggende både må, bortset fra forhaling ved lastning, losning, reparation og lignende, kun anbringes på de tildelte pladser.

Tildelte pladser må ikke overlades eller udlejes til andre. Hvis en bådplads ikke agtes benyttet i en sæson, skal dette meddeles til havneudvalget, der herefter kan udleje pladsen i den pågældende periode.

Gæstende både skal snarest mulig melde deres ankomst til havnefogden, der anviser plads, og der må ikke forhales til anden plads uden tilladelse. Efterkommes en anvisning ikke, kan havneudvalget lade båden flytte for ejerens regning og risiko.

Alle både der har en fast plads i havnen skal mindst være ansvarsforsikret. Joller kan eventuelt være forsikret i husstandens almindelige forsikring.

Alle både skal fortøjes, så båden under alle forhold holdes inden for den anviste plads, og ikke forvolder skade på havneanlæg eller andre både. Havnen må benyttes af både mellem 3 og ca. 9 meters længde, idet ingen del af båden må rage uden for pælene i havnebassinet. Både under 3 meters længde kan oplægges på havnearealet efter aftale med havnefogeden eller havneudvalget. Slæbejoller må kun anbringes ved bådene, hvis det kan ske uden gene for andre.

Hvis en båd, efter havneudvalgets skøn, er forladt i havnen, er udvalget berettiget til at fjerne den, opbevare den, eller på anden måde disponere over den på ejerens regning og risiko.

Sejlads inden for havnens område skal ske med så lav hastighed, at der ikke voldes ulemper for andre, og der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlæg eller andre både.

Både, der ligger opankret ud for havneindløbet, kan forlanges fjernet, når de efter havneudvalgets skøn er til hinder for en sikker og fri besejling af havnen.

Søsætning og optagning må kun finde sted i slæbestedet, eller ved det anviste bolværk, og kun efter aftale med havnefogden eller havneudvalget.

Både, master, stativer og lignende skal anbringes på de dertil beregnede arealer efter havneudvalgets anvisning. I modsat fald er havneudvalget berettiget til at fjerne de pågældende effekter for ejerens regning og risiko.

3: Ordensbestemmelser

Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt, der henvises til de opstillede affaldsbeholdere.

Enhver fjerner sit eget affald:

  • Almindeligt affald skal i affaldsbeholderne
  • Spildolie og diesel skal i spildoliebeholder
  • Batterier og miljøaffald skal bringes med hjem
  • Storskrald fjernes ligeledes, idet havnen ikke har storskraldsordning

Rengøring af både:
Både må afrenses med højtryksrenser.

Yderligere afrensning som slibning, skrabning m.v. – må kun foregå under anvendelse af dertil anskaffet specialudstyr, som skal være godkendt af havnebestyrelsen.

Hvis slibning, skrabning, tømning af tanke, bundvand m.v. medfører rester på jordeller græsareal, skal området under og omkring båden afdækkes før arbejdet påbegyndes.

Parkering:
Biler må maksimalt henstilles 48 timer på havnearealet
Bådtrailere må ikke henstilles på havnearealet.

Hunde:
Alle hunde skal føres i snor. Hundeefterladenskaber skal samles op – der er hundeposer ophængt.

Grill:
Grill må kun bruges på stenbelagte områder.

Regler for god opførsel i øvrigt:

  • Al færdsel på stenmolerne er forbudt.
  • Badning i havnebassinet er ikke tilladt.
  • Al støjende adfærd og brug af radio etc. så det generer andre er forbudt.

4: Særligt vedr. bundmaling

Følgende bestemmelser er baseret på FLID´s standardformulering om anvendelse af forbudte bundmalinger (forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet 20. november 2008):

  1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
  2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er bådejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt bådejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er bådejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
  3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at bådejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

5: Erstatnings- og sanktionsbestemmelser

Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter havnefogedens eller havneudvalgets anvisninger, herunder også at fjerne sig fra havnens område.

Enhver bådejer er ansvarlig og erstatningspligtig for skader, som han selv, hans mandskab eller båd måtte anrette på havneanlæg, havnens ejendele eller andre både.

Skader på havneanlæg, andre både og ulykker som udsætter personer eller anlæg for fare skal straks meddeles havnefogden eller havneudvalget.

Hvis havneudvalget finder, at der foreligger en væsentlig overtrædelse af nærværende reglement, kan det foreslå, at sagen afgøres med en af havneudvalget fastsat bøde, som tilfalder havnen. Hvis dette ikke accepteres, eller hvis bøden ikke betales inden for en fastsat frist, overgives sagen til behandling ved politi eller domstol. Gentagne overtrædelser kan medføre fratagelse af retten til bådplads i havnen.