Spring til indhold

Bylaugets høringssvar til Lejre Kommunes kommuneplanforslag

  Bylauget har I dag indsendt nedenstående høringssvar til Lejre Kommunes kommuneplanforslag. Vi håber og forventer naturligvis at blive hørt – især når der skal laves nye lokalplaner, trafikprojekter og stisystemer i og omkring Lyndby.

  Læs selv og send gerne jeres egne høringssvar på https://www.lejre.dk/…/bolig-og-byggeri/kommuneplan-2021/

  Lejre Kommunes forslag til kommuneplan 2021
  Høringssvar fra Lyndby By- og Bådelaug

  1.1  Byudvikling og boliger

  Her lægger kommuneplanforslaget op til at borgere, lokalsamfund, virksomheder og kommunen skal samarbejde om at udvikle byerne og landsbyerne med deres forskellige muligheder og behov, og altid med mødesteder og fællesskaber.

  Lyndby By og Bådelaug værdsætter i høj grad kommuneplansforslagets tanker om landsbyudvikling, mødesteder, fællesskaber og bæredygtighed. Vi bakker op om store dele af strategien og ser frem til at samarbejde om de konkrete projekter det må afføde.

  Men vi savner konkrete strategier, der indeholder forpligtende mål på flere områder.

  For det første vil vi foreslå at der sættes en tidsfrist for, hvornår lokalplanerne for landsbykernerne skal være udarbejdet, samt hvem og hvordan borgerne inddrages i arbejdet (dette er yderligere kommenteret under punkt 11.B2 – Lyndby, landsbykerne).

  For det andet savner vi konkrete mål for, hvordan samarbejdet omkring udvikling af landsbyerne skal udmøntes. Her nævnes kun et samarbejde med lokalt erhverv og iværksætteri under punkt 1.1.6, men ikke hvordan borgere, bylaug og andre foreninger konkret skal inddrages.

  For det tredje savner vi forpligtende målsætninger for etablering af mødesteder. Vi foreslår at kommuneplanen indeholder en forpligtende målsætning om etablering og/eller bevaring af mindst et udendørs og mindst et indendørs mødested i alle landsbyer med mere end f.eks. 200 indbyggere.

  11.B2 – Lyndby, landsbykerne

  Her lægger kommuneplanforslaget op til, at der på baggrund af en helhedsvurdering af landsbykernen skal udarbejdes en samlet lokalplan med bevarende sigte, som sikrer bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.

  Lyndby By og Bådelaug ser med glæde at kommunen planlægger at udarbejde en samlet lokalplan for landsbykernen i Lyndby og for en række sammenlignelige byer med et bevaringsværdigt landsbypræg.

  Også i Kommuneplan 2017 var der udtrykt et ønske om at bevare landsbymiljøerne, men det var ikke særlig konkret. Det er det heller ikke i planforslaget for 2021, og der er vigtigt at der snart kommer en konkret plan på bordet med en tidsramme og et mere konkret indhold.

  For de gamle landsbykerner gælder jo at bygningerne er gamle og trænger til renovering eller udskiftning. Planlægningen skal naturligvis tillade at bygninger opføres med tidssvarende funktionalitet og materialer, men det er også ønskeligt at nye bygninger tilpasses omgivelserne.

  I Lyndby er der nu 7 lokalplaner i kraft, senest LK 57 omkring det gamle Rådhus. Disse planer giver ret præcise rammer for hvad der kan tillades i bygningsomfang og udseende af nye bygninger, men ingen af dem er gældende for den gamle del af byen.

  Kommunen har tidligere lavet lokalplaner der regulerer renovering og nybyggeri i eksisterende bebyggelser eksempelvis lokalplan 46 om Bygaden i Lejre og Lokalplan 68 om et område i Allerslev.

  I Lyndby By og Bådelaug synes vi også at vores landsby kunne have glæde af at der udarbejdes rimelige retningslinjer for den renovering og nybygning som jo gerne skulle komme, og vi ser gerne at arbejdet igangsættes hurtigt.

  Konkret til de foreslåede retningslinjer, vil vi blot påpege at områderne i de game bykerner slet ikke er egnet til etagebyggeri, uanset bebyggelsesprocenten. Vi vil derfor foreslå at dette bliver et af de centrale punkter i lokalplanen.

  I den forbindelse vil vi ligeledes foreslå, at de eksisterende lokalplaner genbesøges, så hele byen baseres på et ensartet plangrundlag. Lige nu indeholder de eksisterende planer bl.a. forskellige regler for bebyggelsesprocenter m.v..

  3.6 Rekreative ruter

  Her lægger kommuneplanforslaget op til, at der udarbejdes en principplan for de rekreative stier.

  Lyndby By- og Bådelaug finder, at omdrejningspunktet/det retningsgivende udsagn ” Der findes et sted, hvor naturen er overalt: Vi integrerer naturen i alt.” samt fortællingerne ”Der findes et sted, hvor naturen er overalt” og ”Der findes et sted, hvor børn går med gummistøvler” giver et godt tankesæt for at gennemføre de visioner, der er i planen omkring rekreative stier og ruter i naturen.

  Lyndby By- og Bådelaug ser, at en ansvarlig anvendelse af naturen til rekreative formål er af fortsat større betydning i fremtiden set med ressource- og miljøbrillerne på – og ikke mindst for folkesundheden. Behovet er stigende og mulighederne bør derfor forøges, så der herved opretholdes den bedst mulige balance.

  Lyndby By- og Bådelaug vil derfor foreslå, at udmøntningen af visionen tydeliggøres og tidsættes med henblik på, at der snarligt tages skridt til at igangsætte et arbejde omkring udmøntningen af visionen om at forbedre adgangen til kyster, skove, søer og åer samt ønsket om at have flere kortere rundture ved byer og sommerhusområder. Vi savner en overordnet plan for stier, såvel som gående og cyklende. Eventuelt af samme form som trafiksikkerhedsplanen, med konkrete forslag og prioriteringer.

  Umiddelbart set virker den sydlige del af kommunen relativt bedre stillet end den nordlige del. Det hænger vel – til dels – sammen med, at der findes større skovområder og strækninger i det frie land, som gennem mange år har været tilgængelige for – og regelmæssigt benyttet af -offentligheden.

  For Lyndbys vedkommende udgøres ”Rekreative ruter” af ”Fjordstien” – der gennem Lyndby i stort omfang udgøres af Hornsherredvej – samt visse lokale stistykker, der er så korte, at der ikke kan tales om sammenhængende stiruter.

  Lyndbys beliggenhed ved fjorden giver imidlertid et godt grundlag for at etablere længere sammenhængende stiruter og derved få en bedre sammenhæng mellem landsby og natur. Lyndby By- og Bådelaug deltager gerne i dette arbejde.

  4.1.2. Trafiksikkerhed

  Her formulerer kommuneplanforslaget ingen forpligtende planer, men blot at trafikmønsteret løbende skal vurderes.

  Lyndby By- og Bådelaug er bekymret over, at kommuneplanen ikke indeholder konkrete strategier og målsætninger for trafiksikkerheden, men blot nævner at investeringer i konkrete vej-, sti- og trafiksikkerhedsprojekter bliver prioriteret og udført løbende i henhold til infrastrukturplanen, trafiksikkerhedsplanen og stiplanen. Især i lyset af, at der lægges op til en forøgelse af boligmassen. Vi har især oplevet store problemer på Hornsherredvej, som vi tidligere har kommenteret i anden forbindelse. Hornsherredvej er også konkret nævnt i trafiksikkerhedsplanen med flere projekter af forskelligt omfang og prioritet. Problemet med trafiksikkerhedsplanen er ligeledes at den er reaktiv – dvs. baseret på vurderinger af trafiksikkerhedens nuværende stade, og ikke tager højde for ønsker og forventninger til den fremtidige udvikling af trafikken. Derfor foreslå vi dette adressereret tydeligere i kommuneplanen. Vi ønsker en samlet plan, der også skuer fremad.

  • Hvad er kommunens strategi på dette område?
  • Vil vi etablere nye veje til aflastning af de eksisterende?
  • Hvad skal der prioriteres (trafikregulering, cykelstier, lokal trafik, gennemkørende trafik, ….)?

  På vegne af Lyndby By- og Bådelaug

  Jesper Schlamovitz
  Formand