Spring til indhold

Vedtægter for Lyndby By- & Bådelaug

Vedtaget på generalforsamling i marts 2012

§ 1. Formål

Lyndby By- & Bådelaug har til formål :

 • at: varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen og andre myndigheder i anliggender inden for området Lyndby defineret i § 2
 • at: bidrage til forskønnelse af byen og dens omgivelser
 • at: arbejde på at fremskaffe de fælles faciliteter, der er nødvendige for området Lyndby defineret i § 2
 • at: informere via Lyndby’s hjemmeside på internettet
 • at: pleje fællesskabet mellem byens og grundejerforeningernes beboere og samle medlemmerne til møder og festligheder
 • at: tilvejebringe og administrere de fornødne midler hertil
 • at: samarbejde med Lyndby havn som er en del af Lyndby By- og Bådelaug

§ 2. Medlemmer

Som medlem af Lyndby By & Bådelaug kan optages enhver, som har fast bopæl eller sommerhus inden for Lyndby området defineret ved nedenstående kortskitse “ejerlavsgrænse for Lyndby jorde”, som er markeret med sort streg – mod nord “Ørbækken” og syd “Hejrevej’s” afslutning. For bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Havnen gælder, at de skal have fast folkeregisteradresse i området.

§ 3. Lyndby By- & Bådelaug og Lyndby havn

 1. Medlemmer af By- og Bådelauget, der har betalt havneindskud optages i foreningen “Lyndby Havn”.
 2. Havnen administreres af et særligt Havneudvalg bestående af 5 personer, hvoraf 1 skal være valgt i henhold til § 4 pkt. d) og § 6 pkt. a).

De to foreninger, Lyndby By- og Bådelaug og Lyndby Havn, har selvstændig økonomi og hæfter ikke for hinandens økonomiske dispositioner.

 1. Havneudvalget træffer beslutninger vedrørende havnens økonomi, drift og vedligeholdelse i henhold til særskilte vedtægter for Lyndby Havn.

Ombygning og etablering af bygninger og faste installationer på havneområdet, kan kun finde sted efter godkendelse på medlemsmøde i Lyndby Havn.

Havnens arealer kan anvendes rekreativt af byens borgere, med respekt for Havnens primære anvendelse.

 1. Ved evt. Ophævelse af Lyndby By- og Bådelaug overgår havn med arealer og bådpladser til foreningen Lyndby Havn. Foreningen får herved selvstændig status.
 2. Der kan ikke afstås eller på anden måde sælges af havnens arealer. Køb af arealer og belåning kan kun foretages efter godkendelse på¨medlemsmøde i Lyndby Havn.

§ 4. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Lyndby By- og Bådelaugs højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned, og indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingen. Sager, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 4. Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer. Valgperioden er 2 år. Mindst 1 bestyrelsesmedlem, 1 af suppleanterne og 1 af revisorerne skal have betalt bådafgift til Lyndby Havn.
 5. Alle bestyrelsesmedlemmer skal bo i Lyndby området som angivet i § 2 med fast folkeregister-adresse.
 6. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde:
  1. Vedtagelse af en forretningsorden for generalforsamlingen.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning ved formanden.
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget for næste år
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg, i ulige år tre.
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen. En suppleant vælges hvert år.
  9. Valg af revisor.
  10. Fastsættelse af næste års kontingent.
 1. Generalforsamlingens dirigent underskriver protokollen med referat fra generalforsamlingen.
 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om lovændring kræver 2/3 flertal af de fremmødte ved generalforsamlingen.
 3. Ved beslutning om lovændring skal disse, for at have gyldighed, forelægges og vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og derefter igen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Til generalforsamlinger, hvor der foreslåes vedtægtsændringer, skal det meddeles i indkaldelsen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som en ordinær generalforsamling. Endvidere kan 1/3 af medlemmerne ved skriftlig begæring og angivelse af dagsorden forlange, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Sidstnævnte skal være afholdt 1 ½ måned efter bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring.

§ 6. Bestyrelse og havneudvalg

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer, sekretær, webmaster og koordinator til havneudvalg. Koordinator skal betale bådafgift og bliver automatisk medlem af havneudvalget. Bestyrelsens opgaver er:
 • at sikre Lyndby By- og Bådelaugs formål jf. § 1
 • at gennemføre de beslutninger der bliver truffet på den årlige generalforsamling
 • at udarbejde budget for næste års aktiviter
 1. Bestyrelsen kan disponere inden for de økonomiske rammer, der er angivet i det af generalforsamlingens vedtagne budget.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Havneudvalget skal bestyre og administrere havnearealerne samt bådepladserne i henhold til havnens vedtægter.

§ 7. Kontingent, regnskab, revision og hæftelse.

 1. Lyndby By- & Bådelaugs medlemmer betaler kontingent. Bådejere betaler indskud og bådafgifter, jf. Lyndby Havns vedtægter samt vedtagelser truffet på Lyndby Havn’s medlemsmøde.
 2. Kontingent for det efterfølgende kalenderår fastsættes på den årlige generalforsamling.
 3. Kontingent opkræves en gang om året. Kan betales pr. giro eller bank. Opkrævning sendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og gælder for én husstand. Indbetaling skal ske senest første marts samme år. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold berettiger hertil, ændre tidspunktet for betaling.
 4. Kvittering for betalt kontingent giver én stemme på generalforsamlingen. Stemme kan afgives pr. fuldmagt, dog max. to fuldmagter pr. fremmødt medlem.
 5. Regnskabsåret er kalenderåret.
 6. På den ordinære generalforsamling i marts måned aflægger kassereren regnskab. Regnskabet skal forinden forelæggelsen være revideret af 2 revisorer, der er valgt af generalforsamlingen.
 7. Lyndby By- og Bådelaug hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8. Opløsning.

Såfremt det på en generalforsamling konstateres, det ikke er muligt at videreføre foreningen, må generalforsamlingen beslutte, at foreningen enten opløses eller dens virksomhed suspenderes. Det sidste indebærer, den vil kunne aktiveres på ny, ved at en kreds af borgere i Lyndby (jvnf. § 2) indkalder til møde, der beslutter at videreføre foreningen efter nærværende love. Beslutning om ophør eller suspendering træffes efter reglerne i § 4 h og i.

I begge tilfælde overgår foreningens fysiske aktiver til Lyndby Havn, der forvalter dem efter hidtidige regler. Foreningens formue henstår på en bankkonto til brug for et evt. genaktiveret Lyndby Bylaug. Ved en suspendering af foreningen indsætter Lyndby Havn lejeindtægter på denne konto. Betaling til forsikringer og vedligeholdelse m.v. trækkes på kontoen. Lyndby Havns kasserer har prokura til konto. Regnskab fremgår af bankens kontoudskrift og fremlægges på Lyndby Havns årlige medlemsmøde.

Er der ikke truffet beslutning omkring genaktivering af Lyndby Bylaug indenfor en tidsramme på 5 år overgår alle aktiver til Lyndby Havn.

§9. Tegningsret:

Lyndby By og Bådelaug tegnes af følgende hver for sig:

a. Formanden i forening med kassereren.

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Disse vedtægter er senest ændret i marts 2012.

Bilag 1: Kortskitse “ejerlavsgrænse for Lyndby jorde”